More

  Marek Przybyłowicz marzy o powrocie na Służewiec i prezentuje swój program jako kandydat na prezesa PKWK

  Minister rolnictwa Czesław Siekierski nie podjął jeszcze decyzji kto zastąpi odwołanego Krzysztofa Kierzka na stanowisku prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Monitorujemy na bieżąco sytuację – trwają rozmowy z kandydatami, którzy prezentują swoje programy i życiorysy. Ministrowi, mocno teraz zajętemu problemami i protestami polskich rolników w związku z importem zbóż z Ukrainy, wydatnie pomaga w tych działaniach dyrektor generalny Bogusław Wijatyk, odpowiedzialny za sprawy personalne. Na środę 13 marca było zaplanowane posiedzenie rady PKWK podczas którego minister mógł poprosić radę o opinię na temat kolejnych kandydatów, ale termin posiedzenia został przełożony, nie wszyscy członkowie mogli w tym terminie być w Warszawie.

  Wcześniej rada zaopiniowała negatywnie kandydaturę Pawła Gocłowskiego. Według aktualnych zapisów ustawy o wyścigach konnych, rada jest ciałem doradczym, wydaje opinię, ale ostateczna decyzja należy do ministra rolnictwa. Kandydatami, którzy zgłosili swój akces na stanowisko prezesa PKWK są: Paweł Gocłowski, Jarosław Zalewski, Zygmunt Sobolewski, Marek Przybyłowicz i Maciej Malinowski. Dziś w Traf News prezentujemy program rozwoju polskich wyścigów konnych, który przygotował Marek Przybyłowicz – w latach 90-tych właściciel jednej z pierwszych prywatnych stajni na Służewcu (jego Donna Grafia wygrała w 1996 roku Nagrodę Wiosenną i była druga w Derby za Wonderfulem), a później (w latach 1998-2001) prezes spółki Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie.

  Marek Przybyłowicz z premierem Jerzym Buzkiem podczas jego wizyty na Służewcu

  Marek Przybyłowicz przygotował szereg dokumentów dotyczących sytuacji polskich wyścigów konnych i hodowli, zarówno obecnie jak i w ostatnich trzydziestu latach. Przedstawił m.in. krótkoterminowy i długofalowy program rozwoju polskich wyścigów, kalendarium wydarzeń związanych z wyborem prezesa PKWK oraz publikacjami w tym zakresie, jak również pomysł na nową strukturę organizacyjną Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. Materiały te prezentujemy poniżej.

  Wkrótce zamieścimy w Traf News wywiad z Markiem Przybyłowiczem, który zadeklarował, że jest otwarty na pomysły i rozmowy z wszystkimi przedstawicielami środowiska polskich wyścigów konnych. W tym celu poprosił o zamieszczenie jego numeru telefonu (607 922 249), każdy może zadzwonić i porozmawiać na temat nurtujących środowisko problemów z kandydatem na prezesa PKWK.

  Powyżej okładka programu przygotowanego przez Przybyłowicza, a poniżej jego treść

  Główne założenia i kierunki działań Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych (w perspektywie krótko- i długoterminowej) dotyczące rozwoju wyścigów konnych w Polsce jako kluczowego czynnika wspierającego polską hodowlę koni wyścigowych

  UWAGI WSTĘPNE

  1. Zgodnie z Art. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych nadzór nad państwową osobą prawną, jaką jest Polski Klub Wyścigów Konnych (któremu Skarb Państwa powierzył  wykonywanie niezbywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu) sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który m.in. powołuje i odwołuje członków Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych oraz powołuje i odwołuje – po zasięgnięciu opinii Rady – Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych. 
  2. Zgodnie z Art. 74 6) ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych nadzorowanej przez Ministra Finansów, stawka podatku od gier zakładów wzajemnych na sportowe współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie wynosi 2,5%.
  3. Jakiekolwiek zmiany powyższych ustaw wymagają przejścia pełnego procesu legislacyjnego m.in.: uzgodnień międzyresortowych, weryfikacji zgodności z prawem unijnym, politycznej akceptacji przez Rząd RP, przyjęcia przez większość sejmową i senacką, a na końcu podpisu Prezydenta RP.
  4. Zgodnie z Art. 10. 1. ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych Regulamin wyścigów konnych ustala, w drodze rozporządzenia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  5. Wszystkie ważne decyzje dotyczące wyścigów konnych w Polsce wymagają akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministra Finansów, Ministra Aktywów Państwowych (nadzór właścicielski nad Totalizator Sportowy Sp. z o.o.,) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków) oraz Minister Klimatu i Środowiska (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska –  Regionalny Konserwator Przyrody). 
  6. Minęło właśnie 25 lat, czyli ćwierć wieku od chwili, kiedy 14 stycznia 1999 roku Totalizator Sportowy Sp. z o.o. podpisał ze Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie Sp. z o.o. w sprawie inicjatywy nawiązania współpracy w zakresie zakładów wzajemnych – totalizatora wyścigów konnych, rozpoczynając swoją obecność na 138-hektarowym Zespole Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie.
  7. Wstępna analiza bieżących rocznych wskaźników charakteryzujących stan wyścigów konnych w Polsce takich jak: liczba organizatorów wyścigów konnych, wysokość sumy wpłaconych stawek na zakładach wzajemnych na wyścigi konne, suma i wysokość nagród wyścigowych (bez uwzględniania wskaźnika inflacji), wysokość premii hodowlanych, liczba dni wyścigowych, liczba gonitw, liczba koni wyścigowych uczestniczących w gonitwach oraz koszty ponoszone przez organizatora wyścigów konnych, a przede wszystkim koszty utrzymania koni wyścigowych przez właścicieli – świadczy dobitnie o stale postępującym regresie polskich wyścigów i konieczności niezwłocznego podjęcia działań prorozwojowych. 
  8. Chociaż skala prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych wykonana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. na terenie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie budzi szacunek, to jednak realizacja istniejących od lat planów inwestycyjnych na wielką skalę – z wielu przyczyn – jak dotąd nie weszła w fazę realizacji… 
  9. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż niektóre istotne zapisy aktualnie obowiązującej umowy (wraz z aneksami) pomiędzy Totalizator Sportowy Sp. z o.o., a Polskim Klubem Wyścigów Konnych, wymagają korekt, których celem powinno być pilne wypracowanie satysfakcjonującego obie strony kompromisu skutkującego podpisaniem nowego aneksu do umowy.
  10. Wobec poważnych problemów dotyczących szeroko pojętego rolnictwa nie tylko w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej, sprawy pogarszającej się kondycji wyścigów konnych w Polsce są – ze zrozumiałych względów – na peryferiach zainteresowań klasy politycznej.
  11. Aby zmienić ten stan, przed Polskim Klubem Wyścigów Konnych i reprezentantami całego środowiska wyścigów konnych: hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców, a także sędziów wyścigowych i pozostałych pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w trening koni, a także organizację wyścigów konnych, stoi trudne zadanie wypracowania wspólnego stanowiska i konsekwentnego prezentowania go decydentom; bo tylko wtedy jest szansa na rozwój wyścigów konnych, będących kluczowym czynnikiem wspierającym hodowlę koni wyścigowych.
  Ostatnie metry Derby 1996 na Służewcu, drugie miejsce zajmuje należąca do Marka Przybyłowicza Donna Grafia, którą na finiszu mija Wonderful. Fot. Małgorzata Żółtańska

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ – PERSPEKTYWA KRÓTKOTERMINOWA

  POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH

  • podjęcie prac nad opracowaniem Raportem otwarcia opartym m.in. na wynikach audytu i prowadzonej kontroli wewnętrznej,
  • współpraca z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez przedstawiciela Ministra będącego członkiem Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • kontynuowanie i rozwój współpracy międzynarodowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z Jockey Clubami innych państw,
  • podniesienie na wyższy poziom aktywności współpracy Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ze wszystkimi członkami Rady Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, 
  • wdrożenie propozycji zmiany struktury organizacyjnej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych m.in. poprzez utworzenie Wydziału prawnego, Wydziału współpracy ze środowiskiem wyścigowym,  Wydziału marketingu i promocji, a także likwidację Wydziału Spraw Hodowlanych i Wyścigowych oraz utworzenie w jego miejsce odrębnych: Wydziału wyścigów konnych i Wydziału hodowli, 
  • inwentaryzacja, digitalizacja oraz udostępnienie na stronie internetowej wszystkich dzieł sztuki, a także zasobów bibliotecznych dotyczących historii wyścigów konnych w Polsce, będących w posiadaniu Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • podniesienie funkcjonalności baz koni dostępnych na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • wspieranie i finansowanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych wszelkich projektów edukacyjnych, medialnych, wystawienniczych oraz wydawniczych dotyczących popularyzacji historii wyścigów konnych w Polsce,
  • wspieranie i finansowanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych wszelkich projektów mających na celu podkreślenie znamienitej roli kobiet w rozwój polskich wyścigów konnych,
  • rozwinięcie ścisłej współpracy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z władzami samorządowymi, na których terenie organizowane się wyścigi konne,
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia wszystkich kandydatów do objęcia stanowiska Prezesa polskiego Klubu Wyścigów Konnych do pracy w różnych obszarach, również w ramach projektowanej struktury organizacyjnej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.
  Przygotowany przez Marka Przybyłowicza projekt nowej struktury organizacyjnej PKWK

  FINANSE

  • podjęcie przez Polski Klub Wyścigów Konnych rozmów z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. mających na celu podpisanie aneksu do umowy, aby jeszcze sezonie wyścigowym 2024 doprowadzić do corocznego zwiększenia puli nagród wyścigowych, a długofalowo w kolejnych latach – w związku z planowanym wzrostem liczby koni zgłaszanych do biegania w danym sezonie – dążyć do zwiększenia liczby dni wyścigowych o wyścigi rozgrywane w środy,
  • podjęcie przez Polski Klub Wyścigów Konnych działań w celu pozyskiwania środków z różnego typu programów i funduszy celowych, w tym również programów europejskich,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. wprowadzenie premii transportowej dla właścicieli koni dowożonych na teren Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w celu udziału w gonitwach,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. wsparcie finansowe kosztów ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków obejmującego wszystkich pracowników i wolontariuszy pracujących w stajniach wyścigowych na Terenie Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. dokonanie zmiany podmiotu opłacającego sędziów wyścigowych (w szczególności członków Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej) z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. na Polski Klub Wyścigów Konnych, 
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. dokonywanie zwrotów części kosztów remontów stajen wyścigowych prowadzonych przez trenerów z własnej inicjatywy, 
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. wsparcie dla trenerów przysposabiających do pracy w stajniach wyścigowych młode entuzjastki i młodych entuzjastów wyścigów, pracujących w stajniach wyścigowych.
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. rozważenie możliwości redukcji liczby pracowników firmy świadczącej usługi ochrony osób i mienia, z przeznaczeniem zaoszczędzonych środków na wzrost sumy nagród wyścigowych.

  LUDZIE WYŚCIGÓW

  • natychmiastowe działania w celu bezwarunkowego okazywania przez Polski Klub Wyścigów Konnych, organizatorów wyścigów konnych i wszystkich pracowników zatrudnionych przy organizacji dnia wyścigowego, szacunku, respektu oraz gotowości niesienia pomocy w stosunku do Wielkich Osobowości zasłużonych dla historii polskich wyścigów konnych, ze szczególnym uwzględnieniem Uznanych Hodowców i Znakomitych Trenerów, którzy jeszcze za życia stali się wielkimi legendami,
  • w porozumieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. zniesienie jakichkolwiek ograniczeń dotyczących: hodowców, właścicieli oraz dzierżawców koni wyścigowych oraz jeźdźców wyścigowych w bezpłatnym dostępie do wszystkich stref Trybuny Głównej z Lożą Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych włącznie,
  • w ścisłej współpracy z polskimi hodowcami koni wyścigowych opracowanie i wdrożenie zagwarantowanego na minimum 10 lat planu podwyższenia premii hodowlanych dla polskich hodowców koni (np. 20 % nagrody oraz jednorazowej wypłaty 10 000 zł wypłaty za wyhodowanie konia, który wystartuje w wyścigach), oraz premii dla właścicieli koni polskiej hodowli, co w zdecydowany sposób wpłynie również na kondycję innych gałęzi rolnictwa powiązanych z hodowlą koni (dobrym wzorem są rozwiązania przyjęte we Francji, gdzie właściciele koni wyhodowanych w tym kraju, w każdym wyścigu dostają dodatkowe premie: 80 % nagrody w przypadku koni 2- i 3-letnich, 55 % dla czterolatków i pięciolatków oraz 45% w przypadku koni 6-letnich i starszych,
  • nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy ze wszystkimi hodowcami, właścicielami i dzierżawcami koni wyścigowych zrzeszonymi we wszystkich towarzystwach, stowarzyszeniach i syndykatach, a także indywidualnymi m.in. w celu pilnej organizacji debaty mającej na celu wypracowanie kierunków działania mających na celu zwiększenie grupy hodowców i właścicieli koni wyścigowych w Polsce oraz w konsekwencji, zahamowania tendencji spadkowej, a następnie stopniowego zwiększania liczby koni zgłaszanych do biegania w danym sezonie,
  • nawiązanie ścisłej i bieżącej współpracy ze wszystkimi trenerami i jeźdźcami zrzeszonymi we wszystkich towarzystwach i stowarzyszeniach, wykonującymi swoją pracę zarówno na terenie wyścigów konnych jak i dojeżdżającymi,
  • kontynuowanie i rozwój ścisłej współpracy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z szkołami kształcącymi młodzież w zawodzie hodowcy koni, w tym z Zespołem Szkół Nr im. Cecylii Palter-Zyberkówny w Piasecznie.

  WYŚCIGI

  • podjęcie działań mających na celu przywrócenie pełnej wiarygodności wyścigów konnych  w Polsce,
  • stałe podnoszenie poziomu merytorycznego sędziów wyścigowych (ze szczególnym uwzględnieniem członków Komisji Technicznej i Komisji Odwoławczej) poprzez prowadzone przez specjalistów szkolenia podnoszące poziom zawodowy sędziów i zakończone egzaminami,
  • wprowadzenie badań antydopingowych u koni wyścigowych, realizowanych nie tylko po udziale konia w gonitwie, ale również w okresie przygotowawczym oraz w okresie między startami konia, 
  • podjęcie pilnych działań w celu zmiany sposobu przyjmowania zapisów koni do gonitw z systemu papierowego na nowoczesny Internetowy system zapisów,
  • stałe podnoszenie poziomu zawodowego jeźdźców wyścigowych poprzez szkolenia prowadzone przez polskich byłych i aktualnych wybitnych jeźdźców, a także wyjazdy zagraniczne jeźdźców do renomowanych ośrodków szkolenia jeźdźców wyścigowych.

  SŁUŻEWIEC

  • w porozumieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. niezwłoczne oddanie wnętrza hali Trybuny Środkowej do dyspozycji graczy i bywalców wyścigowych m.in. z uwagi na fakt, że egzamin z jej wykorzystania podczas Gali Zakończenia Sezonu 2023 wypadł celująco,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie działań mających na celu instalację nowoczesnej, elektronicznej tablicy informacyjnej przy padoku, z pełnym poszanowaniem dla historycznych walorów istniejącej zabytkowej tablicy wyników,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. doprowadzenie do wymiany nawierzchni asfaltowej na nowoczesną warstwę elastyczną na ścieżce prezentacji koni na padoku oraz na dojściu koni z padoku na tor zielony,
  • we uzgodnieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. doprowadzenie do przyspieszenia zakończenia prac rewaloryzacyjnych w obrębie basenu i fontanny, w celu prowadzenia właściwej gospodarki wodnej w kontekście nawadniania i konserwacji toru zielonego zgodnie z najwyższymi standardami,
  • we uzgodnieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. doprowadzenie do zintensyfikowania działań mających na celu zakończenie programu remontów budynków stajni wyścigowych,
  • we uzgodnieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. doprowadzenie do kontynuowania wymiany części wierzchniej warstwy bieżni, a także bieżąca konserwacji bieżni toru roboczego,

  PROMOCJA

  • opracowanie Strategii marketingowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na lata 2025-2030,
  • delikatny lifiting historycznego logo Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • unowocześnienie, poprawa funkcjonalności i zwiększenie zawartości merytorycznej oficjalnej strony internetowej Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
  • zwiększenie aktywności Polskiego Klubu Wyścigów Konnych w mediach społecznościowych oraz systematyczna wysyłka newslettera dla zainteresowanych bieżącymi wydarzeniami w świecie wyścigów konnych,
  • stałe prowadzenie kampanii medialnych w radiu i telewizjach śniadaniowych na rzecz popularyzacji mody na „bycie na wyścigach”, rozgrywanych w niezwykle atrakcyjnych miejscach, jakimi bez wątpienia są wszystkie tory wyścigowe w Polsce,
  • nawiązanie ścisłej współpracy Polskiego Klubu Wyścigów Konnych ze wszystkimi pismami branżowymi, portalami internetowymi oraz dziennikarzami zajmującymi się tematyką wyścigów konnych,
  • wydawanie Gazety Wyścigowej podczas największych wydarzeń wyścigowych,
  • nawiązanie ścisłej współpracy z nowymi Ambasadorami Wyścigów Konnych, będącymi wybitnymi przedstawicielami świata polityki, kultury i sztuki, sportu i wielkiego biznesu.

  KOMERCYJNE WYKORZYSTANIE TERENU

  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie działań mających na celu maksymalizację pożytków płynących z komercyjnego wykorzystania terenu poprzez organizację wydarzeń takich jak: dni otwarte marek samochodowych, dni otwarte deweloperów, wystawy, targi, koncerty muzyczne itp.,
  • we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie działań w celu reaktywowania Wielkiej Wystawy Rolno-Hodowlanej,
  • kontynuowanie ścisłej współpracy Totalizator Sportowy Spółka z o.o. i Polskiego Klubu Wyścigów Konnych z Polskim Związkiem Jeździectwa w zakresie organizacji corocznych światowych zawodów jeździeckich oraz innych przedsięwzięć komercyjnych.
  Marek Przybyłowicz w roli prezesa spółki Służewiec – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie w towarzystwie legendy polskiego sportu Ireny Szewińskiej

  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ – PERSPEKTYWA DŁUGOTERMINOWA

  PROPOZYCJE ZMIAN USTAWOWYCH

  • przeniesienie z ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych nadzorowanej przez Ministra Finansów do ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych nadzorowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wszelkich zapisów dotyczących zakładów wzajemnych na wyścigi konne,
  • zmiana Art. 10.1. ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych z brzmienia: „Regulamin wyścigów konnych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa,” (…) 

  na brzmienie: 

  „Regulamin wyścigów konnych ustala corocznie, w drodze decyzji, Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,” (…)

  • zmiana Art. 13.1. 2) ustawy z dnia 18 stycznia 2001 roku o wyścigach konnych z brzmienia:

  „opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju;”

  na brzmienie: 

  „opłaty w wysokości 10% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju;”

  SŁUŻEWIEC

  • w ścisłej współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. i przy merytorycznym udziale środowiska, opracowanie Programu Funkcjonalnego-Użytkowego (PFU) w celu określenia warunków międzynarodowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na zagospodarowanie 138-hektarowego Terenu Zespołu Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w Warszawie przy całkowitym zachowaniu obecnej funkcjonalności,
  • w ścisłej współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie konsultacji z Urzędem m.st. Warszawy i Urzędem Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w celu realizacji projektu uczynienia ze Służewca miejsca wypoczynku i  rekreacji dostępnego dla mieszkańców Ursynowa poprzez m.in. budowę kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Puławską, a także utrzymanie autobusu linii W.

  ZAKŁADY WZAJEMNE

  • w uzgodnieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. oraz we współpracy z fachowcami rozpoczęcie prac nad modyfikacjami w regulaminach gier zakładów wzajemnych,
  • w uzgodnieniu z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. doprowadzenie do wykorzystywania narzędzi informatycznych do dokonywania na bieżąco analizy ekonomicznej każdej z gonitw i finalnie każdego dnia wyścigowego, na podstawie danych dotyczących wysokości nagród, obrotów zakładów wzajemnych oraz kompletnych danych o kosztach organizacji,
  • w ścisłej współpracy z z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. rozważenie możliwości rozszerzenia współpracy z zagranicznymi operatorami zakładów wzajemnych na wyścigi konne,
  • w ścisłej współpracy z z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. rozważenie możliwości współpracy biznesowej z legalnymi firmami bukmacherskimi działającymi na polskim rynku hazardu,
  • w ścisłej współpracy z z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. zainicjowanie prac nad rozwojem sieci wyspecjalizowanych kolektur przyjmujących zakłady wzajemne na wyścigi konne, które powinny znaleźć się w dużych skupiskach ludzi takich jak: galerie handlowe, centra biznesowe lub modne centra gastronomiczne, z uwzględnienie przepisów ustawy o grach hazardowych,
  • w ścisłej współpracy z z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. rozważenie do reaktywowania organizacji cotygodniowej gonitwy telewizyjnej Quatro z udziałem dużej liczby koni, w celu umożliwienia przyjmowania zakładów wzajemnych totalizatora we wszystkich kolekturach Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., również w systemie „na chybił-trafił”,
  • w ścisłej współpracy z z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem transmisji na żywo z gonitw w telewizjach informacyjnych o zasięgu ogólnopolskim.

  SŁUŻEWIEC

  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie działań w celu możliwej maksymalizacji stopnia wykorzystania użytkowania mieszkań na terenie Służewca przez osoby związane z wyścigami konnymi,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie inicjatywy prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w pomieszczeniu nad biblioteką, będącym bezpośrednim zapleczem zabytkowej tablicy wyników,
  • we współpracy z Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podjęcie inicjatywy działań w celu komercyjnego wykorzystania podziemia Trybuny Środkowej, w której przed wojną zaprojektowano restaurację, bliźniaczo podobną do warszawskiej restauracji Adria.

  WYŚCIGI W NOWYCH LOKALIZACJACH

  • w ramach promocji wyścigów konnych w Polsce podjęcie przez Polski Klub Wyścigów Konnych działań, mających na celu wznowienie organizacji wyścigów konnych na torach wyścigowych w Poznaniu, Krakowie, Zakopanem, czy Gryźlinach – Stawigudzie k/Olsztyna.

  Opracował Marek Przybyłowicz

  RZ

  Na zdjęciu tytułowym sztafeta pokoleń: Marek Przybyłowicz (w środku) w towarzystwie wnuczki Elżbiety i Tadeusza Woldana, wieloletniego kierownika totalizatora na Służewcu podczas gali zakończenia sezonu wyścigowego 2023 w Polsce

  Udostępnij

  Powiązane artykuły

  Zbliżające się wydarzenia

  Najnowsze artykuły